Mobilní hospic

Od ledna 2019 jsme začali s budováním terénního hospice v Dačicích. Projekt je finančně podporován Jihočeským krajem.

Domácí zdravotní hospicovou péčí se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné léčebné výsledky. Většinou jde tedy o tzv. léčbu paliativní, zaměřenou na tišení bolestí nemocného a další zmírnění nepříznivých příznaků onemocnění. Tato péče je poskytovaná 24 hodin denně 7 dní v týdnu, v okruhu 25ti km.

Paliativní péče zahrnuje tedy péči o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života. Terminální stadium života, umírání, je nejtěžší fází lidského života. Umírání má několik stádií a je spojeno s řadou symptomů, které ovlivňují kvalitu života klienta i jeho blízkých. Pracovníci domácí zdravotní péče se snaží zajistit odbornou péči zahrnující management bolesti i emocionální podporu, a zmírnit tak utrpení klienta i jeho blízkých v procesu umírání.

Terénní odlehčovací služba při Mobilním Hospici

Sociální složku péče o pacienta a rodinu zajištujeme pomocí terénní odlehčovací služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele těchto služeb. Podporuje pečující osobu tak, aby byla schopna v péči o svého blízkého pokračovat a nedocházelo k nežádoucím stavům, kdy by pečující osoba nemohla nadále o osobu blízkou pečovat. Podporuje zvyšování kvality života nevyléčitelně nemocného. Zvyšuje šance na setrvání nemocného domácím prostředí a podporuje prevenci umisťování do ústavních nařízení.

Cíle společnosti Domácí péče Dačice s.r.o.

- Umožnit uživateli terénní odlehčovací služby setrvat v domácím prostředí i v období nevyléčitelné nemoci.
- Společně s uživatelem odstraňovat překážky, které by mohly bránit uživateli zůstat v jeho přirozeném prostředí. - Nevykonávat činnosti za uživatele, které je schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládnout sám, podporovat ho v aktivitě, spolupracovat s ním na plnění cílů a motivovat uživatele k novým činnostem.
- Umožnit uživateli udržet běžné sociální kontakty.
- S ohledem na uživatelův zdravotní stav mu umožnit, aby si běžné záležitosti vyřizoval sám. Podporovat uživatele v jeho dosavadním způsobu života. Dále umožnit kontakt s okolím, tak jak byl zvyklý s ohledem na zachování jeho důstojnosti. Zapojovat uživatele do pracovních, volnočasových a vzdělávacích činností, dle jeho zájmů.
- Profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu tak, aby si pečující osoba mohla odpočinout a měla dostatečný prostor na vyřízení všech svých záležitostí.
- Podpoření pečující osoby tak, aby byla schopna v péči o svého blízkého pokračovat a nedošlo k nežádoucímu stavu, kdy z důvodu vyčerpání nebo vyhoření pečující osoby, popřípadě zhoršením ekonomického nebo sociálního postavení této osoby (ztráta zaměstnání, ztráta známých, zájmů, snížení kvality života celé rodiny apod.), nemůže nadále pečovat o nemohoucího blízkého.

Zásady společnosti Domácí péče Dačice s.r.o.

Služby jsou poskytovány výhradně kvalifikovanými pracovníky dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou vždy poskytovány s ohledem na zachování důstojnosti uživatele. Při poskytování služby se vždy bere ohled na vlastní vůli klienta a jeho svobodné rozhodnutí při řešení nepříznivé sociální situace a vždy se zohledňují potřeby a přání uživatele.

Při poskytování služby je vždy respektována lidská důstojnost a autonomie uživatelů, vždy je respektována uživatelova volba a podpora je individualizovaná – služby se přizpůsobují potřebám uživatele. Při poskytování služby se klade důraz na podporu uživatele v soběstačnosti a postupné budování nezávislosti klienta na službě.

Služby jsou poskytovány všem bez ohledu na společenské postavení a vyznání, rasu, handicap, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk a politickou příslušnost. Vždy budou chráněny práva a zájmy uživatele.

Okruhy osob

Služba je určena osobám s chronickým onemocněním a seniorům, se zaměřením na osoby umírající a v terminálním stádiu života.

Věková kategorie uživatelů

Bez omezení věku.

Obsah služby

Základní činnosti

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek
- Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Pomoc při úkonech osobní hygieny
- Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
- Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
- Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
- Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- Podpora při zajištění chodu domácnost

Místní dostupnost

Služba je poskytována v bytech uživatelů, popřípadě na jiném předem dohodnutém místě uživatelům z Dačic a okolí, konkrétně se jedná o následující obce a jejich místní části: Budeč, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Jilem, Kostelní Vydří, Kunžak, Peč, Staré Hobzí, Staré Město pod Landštejnem, Studená, Volfířov, Slavonice a okolí.

Časová dostupnost

Služba je poskytovaná každý den od 8 do 14 hodin. Rozsah služby je s uživatelem nebo jeho zákonným zástupcem dojednáván individuálně dle jeho potřeb.

Kontakt

Službu je možné si sjednat v kontaktním místě Domácí péče Dačice, Antonínská 85, Dačice II, 380 01 Dačice, a také na telefonním čísle +420 775 224 862 (viz záložka kontakty).

Popis způsobu uzavření smlouvy

Smlouva se uzavírá písemně a má několik náležitostí. Patří mezi ně: označení smluvních stran, druh služby, rozsah jejího poskytování, místo a čas poskytování, výše úhrady a způsob jejího placení. Dále je uvedeno ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem, výpovědní důvody pro, které může být smlouva vypovězena, výpovědní lhůty a doba platnosti smlouvy.

Jednání o smlouvě je přizpůsobeno individuálně, dle potřeb zájemce a jeho schopnostem porozumět dané věci a možnostem jeho jednání. Zájemce má možnost smlouvu v klidu projít, popřípadě probrat s rodinou. Vše je s ním postupně probráno a případně jsou zodpovězeny dotazy, k jednotlivým nejasnostem v částech smlouvy. V případě potřeby je s uživatelem možné projít smlouvu opakovaně, aby si byl zájemce jistý, že rozumí všem bodům ve smlouvě.

Rozsah a průběh služby je vždy přizpůsoben uživatelovým možnostem, požadavkům, osobních cílů a jeho přání. Vždy je respektováno pro jaké úkony se uživatel rozhodne a v jakém rozsahu se službu rozhodne využít. Vše je ujednáno plně s jeho souhlasem a svobodným rozhodnutím. Službu je možné rozšiřovat individuálně dle potřeb uživatele, lze službu navýšit ale i naopak omezit, a to vše dodatkem ke smlouvě. Smlouvu lze vypovědět pouze písemně

Podklady ke stažení

Pro stažení klikněte na název souboru:
Ceník úkonů,
Pravidla poskytování služby,
Smlouva o poskytování odlehčovací služby,
Žádost o zavedení a poskytování odlehčovací služby

Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00

Činnost terénní odlehčovací služby při Mobilním hospici Dačice je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.