Často kladené otázky a odpovědi

Jaké je poslání domácí péče?

Poslání domácí péče je zajistit v rámci primární péče, ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah potřebné zdravotní a sociální péče, který je dle aktuálních podmínek, poznatků vědy a výzkume možný tak, aby k hospitalizaci klienta nebo jeho umístění doústavu sociální péče docházelo jen když je to nezbytně nutné.

Co mohu očekávat od domácí péče?

Domácí péče je propojenou formou zdravotní a sociální péče, včetně péče laické, poskytované potřebnému klientovi na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v jeho vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je vysoce kvalifikovanou a odbornou formou péče, která díky svému rozsahu a kvalitě umožňuje zkrátit pobyt klientů v lůžkových zdravotnických zařízeních na nezbytně nutnou dobu.

Jaká jsou pozitiva domácí péče?

Každý klient je posuzován z bio - psycho - sociálního hlediska a při poskytování domácí péče je vždy aplikován holistický(celostní) přístup. Vědeckými studiemi je prokázáno, že psychická pohoda člověka, která je v domácí péči bezprostředně ovlivněna příznivým vlivem domácího prostředí, přítomností blízkých, má přímý vliv na stav imunitního(obranného) systému člověka, hraje významnou úlohu v procesu uzdravování, nebo zmírnění negativního vlivu doprovodných psychických symptomů. V rámci domácí péče jsou klienti i jeho blízcí řádnými členy týmu. Dalším pozitivem domácí péče je naprostá eliminace nozokomiálních nákaz. Nozokomiální nákazy vznikají v příčinné souvislosti s pobytem klientů ve zdravotnickém zařízení.

Komu je určena domácí péče?

Domácí zdravotní péče je poskytována všem věkovým skupinám. Je určena všem osobám, které se ocitnou v takové životní situaci, kdy dojde ke změně zdravotního stavu, kterou již nelze zvládat laickou péčí. Přichází v úvahu například ve chvíli, kdy jste po nekomplikovaném operačním zákroku nebo Váš stav v průběhu hospitalizace je natolik uspokojivý, že již není nutný další pobyt v lůžkovém zdravotním zařízení, avšak je nutné zajistit návazné poskytování odborné zdravotní péče ve Vašem vlastním sociálním prostředí. Ve všech případech je klíčem k indikaci domácí zdravotní péče rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře, který nejlépe posoudí Váš celkový zdravotní stav.

Jaké jsou formy domácí péče?

Domácí hospitalizace

Je vhodná pro klienty s kardivaskulárním a neurologickým onemocněním, včetně imunodeficitů. Domácí hospitalizace je poskytována v rozsahu dnů i týdnů.

Dlouhodobá domácí péče

Je určena chronicky nemocným klientům, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Obvykle se jedná o klienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, s plným i částečným ochrnutím, nebo o klienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí. Tato forma domácí péče obsahuje aktivity zdravotního i sociálního charakteru. Například plicní onemocnění, gastroenterologická onemocnění, metabolická onemocnění, neurologická onemocnění, degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, onkologická onemocnění, psychická onemocnění,...

Preventivní domácí péče

Je určena všem skupinám klientů, u nichž doporučí ošetřující lékař v pravidelných intervalech preventivní monitorování zdravotního stavu. Tato forma domácí péče je prováděna v takové frekvenci jaká je zapotřebí a v hodinu kdy je zapotřebí.

Domácí hospicová péče

Zahrnuje péči o klienty v preterminálním a terminálním stadiu života. Je obvykle poskytována klientům, u nichž ošetřující lékař předpokládá, že ke smrti dojde do šesti měsíců. Obvykle je indikována v maximální frekvenci 3x denně. Frekvenci domácí hospicové péče lze rozšířit i nad uvedený rozsah po písemné žádosti ošetřujícího lékaře, schválené revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Co znamená pojem "vlastní sociální prostředí"

Domácí péče může být poskytována v domácím prostředí jeho blízkých nebo v zařízení, které domácí prostředí klienta trvale nahrazuje. Například domov důchodců nebo ústav sociální péče. V žádném případě není vlastním sociálním prostředím přechodné bydliště, jako jsou lázně, stacionář, penzion,...

Kdo je můj ošetřující lékař?

Pro účely indikace domácí zdravotní péče je ošetřujícím lékařem praktický lékař pro děti nebo dospělé. Jedná se o lékaře, kteří působí v primární péči. Domácí péči může indikovat i odborný lékař, který o Vás pečuje v průběhu hospitalizace, ale pouze po dobu 14 dnů po propuštění z lůžkového zdravotnického zařízení. Jedná se o lékaře působícího v systému sekundární a terciární zdravotní péče.

V jaké frekvenci denně je domácí péče poskytována?

Maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče, která je hrazena z fondu zdravotního pojištění, je stanovena na 3 x 1 hodinu odborné péče denně. Pokud dojde k tomu, že zdravotní péče, je možné po předání žádosti o navýšení úhrady domácí zdravotní péče (kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny). Frekvenci lze rozšířit až na 5 hodin péče denně. Proces schvalování žádostí je však přísně individuální a z důvodů etických je aplikován zejména u klientů umírajících, u kterých je nutné zajistit management bolesti.

V jaké frekvenci denně je domácí péče poskytována?

Maximální rozsah frekvence domácí zdravotní péče, která je hrazena z fondu zdravotního pojištění, je stanovena na 3 x 1 hodinu odborné péče denně. Pokud dojde k tomu, že zdravotní stav klienta si vyžaduje širší rozsah i frekvenci domácí péče, je možné po předání žádosti o navýšení úhrady domácí zdravotní péče (kterou schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny). Frekvenci lze rozšířit až na 5 hodin péče denně. Proces schvalování žádostí je však přísně individuální a z důvodů etických je aplikován zejména u klientů umírajících, u kterých je nutné zajistit management bolesti.

V jakém rozsahu je poskytována sociální péče v rámci domácí péče?

Sociální péče je zastoupena pečovatelskou službou, kterou poskytují, organizují a zajišťují orgány státní správy i samosprávy pro těžce zdravotně postižené občany, kteří si nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo další osobní péči, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Pečovatelská služba je dle dikce platných právních norem poskytována za plnou, nebo částečnou úhrahu klientem, s přihlédnutím k věku, zdaravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům klientaa jeho rodinných příslušníků. Sociální potřebnost klienta stanoví sociální pracovník, který také určí, v jakém rozsahu bude pečovatelská služba poskytována. Současně uvede i výši spoluúčasti klienta na úhradě pečovatelské služby, která je stanovena platnou právní normou. V rámci domácí péče jsou u sociálně potřebných klientů nejčastěji prováděny následující úkony - ošetření nohou, pedikůra, masáž, zástřih a úprava vlasů, dopomoc při oblékání, přesun na vozík, WC, lůžko, donáška léků, jídla a pití příprava a vaření snídaně, svačiny, oběda, večeře, dopomoc při podávání jídla a pití, hygiena prostředí, práce spojené s urdžováním chodu domácnosti, praní, žehlení a drobné opravy prádla, doprovod na vyšetření, nákupy, nutné pochůzky. Úkony pečovatelské služby, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby sociálně potřebným klientům, jako je celková koupel včetně mytí vlasů, se poskytují bezplatně.

Kdy nemá domácí péče smysl?

Především tehdy, když si ji sám klient nepřeje. Obtížné je poskytování nemá-li klient vhodné sociální prostředí, rodinu nebo jinou sociání síť osob ochotných spoluvytvářet jeho domácí prostředí a spolupracovat na plnění plánu následné péče.

Co vše hradí zdravotní pojišťovna?

Zdravotní pojištovna hradí výkony v rámci domácí péče, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Jejich výčet je uveden v seznamu diagnostických a terapeutických výkonů. Patří mezi ně ošetřovatelská péče, rehabilitační péče, terapie,...

Jaká je časová dostupnost domácí péče?

S ohledem na diagnostické a indikační skupiny klientů v domácí zdravotní péči je nutné zajistit nepřetržitou dostupnost péče 24 hodin denně, 365 dní v roce. Nejedná se však o nepřetržitý provoz zařízení. Dostupnost je obvykle prostřednictvím stabilního čísla mobilního telefonu 607 820 390, které může ošetřující lékař, klient a jeho blízcí využít vždy, pokud je to nezbytně nutné v průběhu 24 hodin denně.

Kdo poskytuje domácí péči?

Péče je poskytována víceoborovým týmem pracovníků, kteří poskytují odbornou a specializovanou péči v takovém rozsahu, který je dán aktuálním stavem klienta a stavem jeho vlastního sociálního prostředí. Vzhledem k tomu, že domácí péči poskytujeme na vysoké profesionální úrovni, je tým složen ze zkušených pracovníků s dlouholetou praxí. Tým pracovníků je koordinován managerem agentury domácí péče.

Kdo domácí péči poskytuje?

S ohledem na diagnostické a indikační skupiny klientů v domácí zdravotní péči je nutné zajistit nepřetržitou dostupnost péče 24 hodin denně, 365 dní v roce. Nejedná se však o nepřetržitý provoz zařízení. Dostupnost je obvykle prostřednictvím stabilního čísla mobilního telefonu 607 820 390, které může ošetřující lékař, klient a jeho blízcí využít vždy, pokud je to nezbytně nutné v průběhu 24 hodin denně.

Co znamená pojem primární péče?

Uvedený soubor činností realizovaný v rámci primární péče úzce souvisí s podporou a ochranou zdaví, prevencí onemocnění, vyšetřováním, léčením, ošetřováním, rehabilitací, sociálními službami, včetně vytváření podmínek v rámci komunity pro zajištění maximální kvality života pro občany všech věkových kategorií i různých diagnostických, či indikačních skupin

Co znamená HOME CARE a HOME HELP?

V domácí péči se můžete setkat s výkony příslušející do kategorie zdravotní péče. Pro tyto výkony je užíván mezinárodně přijatý anglický termín Home(domácí) Care(péče). Do integrovaného systému domácí péče patří i výkony sociální péče a pomocí Home(domácí) Help(pomoc).

Jaké jsou materiálni, věcné technické a personální podmínky pro poskytování domácí péče?

Pro zvýšení komfortu jsou agenturami domácí péče půjčovány klientům různé kompenzační pomůcky i speciálně upravená lůžka. Funkční systém dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, kteří jsou průběžně připravováni na bezpečné a spolehlivé řešení zdravotních i sociálních problémů klienta. Platné právní normy ukládají odborným zástupcům agentur domácí péče minimálně 5 let praxe v oboru, z toho 2 roky u lůžka. Tato kritéria rozsahu odborné praxe jsou nejpřísnější v celém systému zdravotní péče. V systému domácí péče mohou působit pouze profesionálové, kteří jsou schopni na vysoké odborné úrovni flexibilně reagovat na změny ve zdravotním stavu klienta.

Jak je domácí péče zahájena?

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem, který provede vstupní pohovor, vyšetření klienta a zhodnocení stavu vlastního sociálního prostředí klienta. Seznámí klienta s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, která bude v působnosti agentury, klienta a jeho blízkých. Je-li nutno provést v zájmu kvality poskytované domácí péče určité úpravy ve vlastním sociálním prostředí klienta, například umístění lůžka, vybavení kompenzačními pomůckami, přístroji,... je po dohodě s klientem přizpůsobeno prostředí nejen pro poskytování domácí péče, ale i pro pohodlí klienta. Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace klienta nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s klientem došlo ještě v průběhu pobytu klienta v zařízení tak, aby se pracovník domácí péče domluvil o dalším vhodném postupu s ošetřujícím lékařem i personálem. Domácí péče je v tomto případě zahájena v den následující po propuštění klienta, nebo bezprostředně po provedení jednodenního zákroku.

Jaké jsou nejčastější indikační skupiny klientů v domácí péče?

Domácí péče je ošetřujícím lékařem indikována zejména u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i aktuálního onemocnění. Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienty i indikaci ošetřujících lékařů.

Existují právní normy upravující poskytování domácí péče?

Od roku 1992 upraveno řadou platných právních norem, které uvádí, pro koho je tato forma péče určena, za jakých podmínek ji lze poskytovat, v jakém rozsahu a kým může být poskytována. Domácí zdravotní péče je definována v zákonu o veřejném zdravotním pojištění. Způsob a výše úhrady domácí zdravotní péče je řešen v Seznamu diagnostických a terapeutických výkonů. Sociální péče je poskytována jako součást domácí péče je upravena ve znění platné právní normy upravující poskytování sociální péče a pomoci.

Poskytují se i nadstandartní služby?

V případě, že klient není z hlediska nároku na poskytování pečovatelské služby "sociálně potřebným občanem", jsou všechny úkony pečovatelské služby včetně dalších úkonů, jako jsou např. kadeřnické služby, pedikůra, manikůra atd. prováděny za přímou úhradu klientem (ve výši celkových nákladů spojených s provedením úkonu). Nadstandartní službou může být i objednávka širšího rozsahu a frekvence domácí zdravotní péče, než který hradí zdravotní pojišťovna, u které je klient registrován. V tomto případě musí být informován ošetřující lékař klienta, který rozhoduje o vhodnosti objednané nadstandardní domácí zdravotní péče. Klient je vždy předem seznámen s podrobnou kalkulací a celkovou výší úhrady za objednanou nadstandardní službu. Agentura uzavře uzavře s klientem písemnou dohodu o poskytování nadstandardních služeb. Každá písemná dohoda obsahuje i podrobný rozsah služeb, včetně jejich ceny a celkovou výši úhrady a termínu splatnosti.

Jak je zajištěna návaznost domácí péče na další formy zdravotní a sociální péče?

Dostupnost domácí péče musí být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pro bezpečnost a vysoký standard domácí péče je nutné zajistit návaznost této péče i na další formy péče a pomoci. Agentura dává k dispozici klientovi stabilní číslo "tísňové linky", na kterém je možné zajistit okamžitou následnou zdravotní pomoc. V průběhu nocí i dnů pracovního klidu je zajištěna návaznost domácí péče také na ošetřujícího lékaře. V případě jeho nepřítomnosti přebírá odpovědnost přednemocniční neodkladná péče.

Jak je dokumentován průběh domácí péče?

Agentura je povinna prostřednictvím svých odborných pracovníků průběžně zaznamenávat údaje o zahájení, průběhu a ukončení domácí péče. Součástí dokumentace jsou údaje o celkovém stavu klienta a jeho změnách, které jsou důležité pro eventuální kontrolu kvality, rozsahu i věcné správnosti odborných postupů, aby další poskytovatel zdravotní péče byl v návaznosti informován o posledním výkonu agentury domácí péče.

Poskytujeme zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně+420 607 820 390
Máme přes 20 let zkušeností
Přesvědčte se osobně

jak široké spektrum odborností zajišťují naše sestřičky


Vozový park

Kontaktujte nás ještě dnes

Kontaktní místo Dačice

Domácí péče Dačice s.r.o.
Antonínská 85/II
3800 01 Dačice

areál Nemocnice Dačice, Poliklinika - budova 3
1.patro

Základní kontakty

+420 607 820 390
+420 775 224 862
+420 384 358 206
Jihočeský kraj

Pracovní doba
kontakního místa Dačice

  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 17:00
  • 8:00 - 14:00
  • 8:00 - 14:00

Činnost terénní odlehčovací služby při Mobilním hospici Dačice je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.